Algemene voorwaarden

Download PDF

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringen via de online-shop www.wolf-of-wilderness.com.

2. Bestelproces, sluiten van de overeenkomst, kwantitatieve beperking en commerciële wederverkoop

a. Bestelproces

Door te klikken op de producten of de productnamen bereikt de klant de productdetails. Door het instellen van het gewenste aantal en te klikken op het winkelwagensymbool wordt het product opgeslagen in een virtueel winkelwagentje. De bestelling wordt voltooid door te klikken op de 'kopen' knop. Zo wordt een bindende overeenkomst aangegaan.

b. Sluiten van de overeenkomst

De producten die in de shop worden aangeboden worden enkel aan niet-commerciële individuen verkocht, oftewel aan consumenten die de rechtshandeling uitvoeren voor doelen die noch aan commerciële noch aan hun onafhankelijke beroepsactiviteiten kunnen worden toegeschreven. De aanbiedingen op onze website zijn daarom niet gericht op ondernemingen. Ondernemingen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of vennootschappen met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelen in het kader van de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

c. Sluiten van de overeenkomst bij vooruitbetaling

Afwijkend van paragraaf 2.b. komt bij de keuze voor vooruitbetaling een contract al tot stand na verzending van de betalingsinformatie door zooplus. Deze betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling aan de klant verstuurd. De bestelbevestiging bevat geen betalingsinformatie. De klant is bij vooruitbetaling het in rekening gestelde bedrag vanaf het moment van ontvangst verschuldigd. Indien er na 7 dagen nog geen binnenkomende betaling wordt waargenomen, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd.

d. Kwantitatieve beperking, commerciële wederverkoop

De verkoop van de aangeboden producten is alleen in huishoudelijke hoeveelheden en uitsluitend aan natuurlijke personen met een rechtsbevoegde leeftijd. De aangeboden producten worden uitsluitend verkocht in gebruikelijke huishoudelijke hoeveelheden en uitsluitend aan meerderjarige personen. (Indien van toepassing: maximaal toelaatbaar bestelbedrag). De commerciële wederverkoop van producten is niet toegestaan. zooplus/bitiba behoudt zich het recht voor om contractuele aanbiedingen die de indruk wekken te zijn ingediend met het oog op de commerciële wederverkoop van producten niet te accepteren.

3. Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief BTW, andere prijscomponenten of verzendkosten zijn niet inbegrepen. zooplus levert bij een minimale orderwaarde van EUR 14,00 (exclusief verzendkosten). In Nederland gelden bij een orderwaarde van EUR 29,00 geen verzendkosten. Onder een orderwaarde van EUR 29,00 rekent zooplus een vast bedrag van EUR 2,99 per order. Voor de verzendkosten van andere landen verwijzen wij u graag naar onze landen-informatie. Indien om technische of logistieke redenen een levering in meerdere zendingen wordt opgesplitst levert dit geen extra verzendkosten voor de klant op.

4. Levering en verzending

De levertijd bedraagt, tenzij anders vermeld, 1 - 5 dagen. Informatie over de leverings- en verzendingsvoorwaarden zijn hier beschikbaar.

Mochten niet alle bestelde producten op voorraad zijn dan is zooplus gerechtigd tot deelleveringen op eigen kosten, indien dit redelijk is voor de klant. In het geval dat zooplus het bestelde product niet kan leveren, omdat zooplus zonder eigen schuld niet beleverd wordt door de leveranciers, kan zooplus zich terugtrekken uit de overeenkomst. In dit geval zal zooplus de klant direct informeren en zal zooplus de klant een vergelijkbaar product aanbieden. Wanneer er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of de klant wil dit product niet dan zal zooplus onmiddellijk het geld terugbetalen wat betaald is voor het product door de klant.

Indien de geleverde producten beschadigd zijn tijdens het transport, moet de klantenservice van zooplus, indien mogelijk, meteen op de hoogte worden gesteld. zooplus heeft daardoor de mogelijkheid om de schade terug te vorderen bij de vervoerder of om de schade te claimen bij de transportverzekering. Indien de klant er niet in slaagt om de transportschade weer te geven, heeft dit geen effect op de wettelijke rechtengarantie.

Om de inkooporders zo goed mogelijk te verwerken, overhandigt zooplus het e-mail adres en, indien aanwezig, het telefoonnummer van de klant aan het ingeschakelde leveringsbedrijf. Deze overdracht is een verplicht onderdeel van de contractuele relatie met zooplus. De klant heeft hierbij dus geen bezwaar- of herroepingsrecht. Meer informatie hierover vindt u ook in onze privacytoelichtingen.

5. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige betaling blijven de producten eigendom van zooplus. Voor eigendomsoverdracht is een pandrecht, overdracht, verwerking of wijziging zonder toestemming van zooplus niet toegestaan.

6. Herroepingsrecht

Klanten die consument zijn hebben veertien dagen herroepingsrecht. Een consument is een natuurlijk persoon die rechtvaardig een transactie uitvoert dat noch is toe te rekenen aan commercieel belang noch aan zelfstandige beroepsactiviteit. De volgende bepalingen gelden voor het herroepingsrecht en de uitsluiting hiervan. Voor meer informatie over het herroepen kan de klant contact opnemen met de klantenservice van zooplus.

Herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van reden te herroepen. Deze veertien dagen gaan in vanaf de dag dat u of een door u benoemde derde partij, met uitzondering van de vervoerder, de laatste producten in bezit genomen heeft.

Om uw retourneerrecht aan te spreken moet u ons (zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München, Duitsland, service@wolf-of-wilderness.com ) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld d.m.v. een brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit om u terug te trekken uit dit contract. U kunt dit doen met behulp van ons Retourneerformulier, maar dit is niet verplicht.

Voor de bescherming van de retourneertermijn is het voldoende dat u uw medeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor de deadline verstuurd.

Gevolgen van herroeping

Wanneer u besluit om het contract te herroepen, betalen wij alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inlcusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere soort van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaard), terstond en uiterlijk binnen veertien dagen terug vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroepen van ons contract ter kennisgeving is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u gebruikt heeft bij de oorspronkelijke transactie, tenzij u nadrukkelijk iets anders bent overeengekomen; in geen geval betaalt u de kosten als gevolg van deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de producten retour hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggestuurd, indien dit eerder is.

U heeft de producten onmiddelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons kennis heeft gegeven van de annulering van het contract,

Zooplus SE

Vertriebszentrum

Marktal 3

D-99880 Hoerselgau

teruggestuurd of overhandigd. De deadline is gehaald wanneer u de producten vóór de uiterste termijn van veertien dagen heeft verzonden.

Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de producten.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de producten als het waardeverlies na beproeving bij noodzakelijk gebruik niet te wijten is aan de aard, de eigenschappen of het functioneren van de producten terug te vorderen is.

Einde van de herroepingsinstructie

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het recht is niet geldig voor de levering van producten;

  • die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie van een individuele keuze of bestemming worden in belangrijke mate beïnvloed door de consument of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoefte van de consument of voor de levering van producten die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel verstreken is.

  • die niet geschikt zijn om gezondheidsredenen of hygiëne om terug te sturen.

  • als ze na de levering op grond van hun conditie onlosmakelijk met andere producten verbonden zijn.

Herroepingsformulier

Herroepingsmodel


(Wanneer u de overeenkomst wil laten ontbinden, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

  • aan zooplus SE, klantenservice, Sonnenstraße 15, 80331 München, Duitsland, service@wolf-of-wilderness.com

  • Hierbij bericht(en) ik/wij (*) dat ik/wij mij/ons (*) terugtrek(ken) uit de afgesloten overeenkomst over de koop van de volgende waren(*)/ de levering van de volgende dienst(*)

  • Besteld op (*)/ontvangen op (*)

  • Naam van de consument(en)

  • Adres van de consument(en)

  • Handtekening van de consument(en) (alleen bij de mededeling op papier)

  • Datum


(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

7. Betaalmethoden, facturen en coupons

a. Betaalmethoden

zooplus biedt binnen Nederland enkel de betaalmethoden creditcard, Paypal of vooruitbetaling aan. Automatische incasso is alleen mogelijk vanaf een rekening binnen de Europese Unie, Ijsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino en Zwitserland. In individuele gevallen behoudt zooplus zich het recht voor om enkel bepaalde betaalmethoden aan te bieden en andere betaalmethoden te weigeren. Hierbij wordt de klant altijd een gangbare en redelijke, kosteloze betaalmethode aangeboden.

b. Betaling per creditcard

 Wij accepteren Mastercard, Visa en American Express. Bij betaling met een creditcard wordt de afboeking doorgaans binnen één week na verzending van de producten volbracht.

c. Onze bankrekeningen

zooplus SE

Commerzbank München

IBAN: DE64 7004 0041 0211 4411 01

SWIFT (BIC): COBADEFF700

Konto-Nr.: 211 441 101

BLZ: 700 400 41

 

zooplus SE

HypoVereinsbank München

IBAN: DE19 7002 0270 0031 6804 84

SWIFT (BIC): HYVEDEMMXXX

Konto-Nr.: 316 804 84

d. Rekeningen

De klant verklaart ermee in te stemmen, facturen uitsluitend in elektronische vorm te ontvangen.

8. Privacy

zooplus neemt de privacy van haar klanten serieus. De privacyverklaring van zooplus is hier beschikbaar.

9. Exploitant van de online-shop

zooplus SE

Sonnenstraße 15

D-80331 München

 

Directie:

Geoffroy Lefebvre
Andreas Maueröder
Dr. Mischa Ritter

 

Voorzitter van de Raad van Toezicht:

Stefan Götz

 

Hoofdkantoor: München, Duitsland

Amtsgericht München, HRB 273759

USt-IdNr. DE 200 164 421

10. Marketing & klantcommunicatie

Als de klant een overeenkomst aangaat met zooplus en een elektronisch mailadres specificeert (e-mail), heeft zooplus het recht dit elektronische mailadres (e-mailadres) van de klant te gebruiken voor direct marketing van haar eigen soortgelijke producten of diensten te gebruiken.

De klant heeft altijd en te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van het elektronische postadres (e-mailadres) zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan.

11. Onlinegeschillenbeslechting voor consumenten

Het platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) tussen ondernemers en consumenten is beschikbaar via www.ec.europa.eu/consumers/odr. zooplus is niet verplicht noch bereid tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure via een geschillenorgaan.

12. Slotbepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijft de overeenstemming voor de rest van kracht. Duits recht is van toepassing met uitzondering van het VN-kooprecht (CISG). Deze rechtskeuze geldt alleen voor zover de bescherming wordt ingetrokken door dwingende bepalingen in de wet van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft op moment van zijn benoeming.

13. Printversie van de algemene voorwaarden

Door het klikken op de link "printversie van de AV" heeft de klant de mogelijkheid om een printvriendelijke versie van deze AV te krijgen. Deze kan afgedrukt of lokaal opgeslagen worden.

 

Status van deze AV: 09 - 03 - 2022