Privacyverklaring

Beste klanten van Wolf of Wilderness en bezoekers van onze website,

Wij waarderen uw vertrouwen in ons enorm. Daarom ligt de bescherming van uw gegevens en van uw persoonsrechten en het nakomen van uw recht op informationele zelfbeschikking bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens ons na aan het hart. Met de onderstaande verklaringen informeren wij u over welke van uw gegevens wij verzamelen en verwerken met het gebruiken van onze website. De beknopte versie van deze verklaring kunt u in onze privacytoelichting vinden.

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming op deze website is zooplus AG, gevestigd op de Sonnenstraße 15 in München 80331, Duitsland, en vertegenwoordigd door de bestuursleden, dr. Cornelius Patt, Andreas Maueröder, dr. Mischa Ritter, Florian Welz. U kunt telefonisch via +31 (0)20-241 589 2 of per e-mail via service@wolf-of-wilderness.com contact met ons opnemen. Onze toezichthouder voor gegevensbescherming, Philipp Herrmann, kunt u bereiken via HWData GmbH, gevestigd op de Leonrodstr. 54 in München 80636, of per e-mail: ph@hwdata.de

1. Onderwerp van deze privacyverklaring

De intentie van deze privacyverklaring is u te informeren over welke gegevens via de Wolf of Wilderness-websites over u verzameld worden en voor welk doel deze verwerkt worden. Voor zover er naar andere webpagina’s wordt verwezen, hebben wij noch invloed noch controle over de inhoud daarvan en de geldende gegevensbescherming op die websites. Wij raden u aan om de privacyverklaringen op de gelinkte websites door te nemen, om na te gaan of, en zo ja, in hoeverre uw gegevens worden verzameld, verwerkt, gebruikt of derden hier toegang tot krijgen.

2. Definities en terminologie

Vooraf voorzien wij u van een aantal juridische definities, die helpen bij het begrijpen van deze privacyverklaring. De volledige tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) is hier beschikbaar.

Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna: persoon in kwestie). Onder identificeerbaar wordt een natuurlijk persoon verstaan waarvan, direct of indirect, op basis van een toegewezen naam of gebruikersnaam, een identificatienummer of locatiegegevens, één of meerdere eigenschappen achterhaald kunnen worden die uitdrukkingen zijn van fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van diezelfde natuurlijke persoon.

Verwerking

Iedere handeling of iedere serie handelingen, met of zonder hulp van geautomatiseerde processen, die samenhangt met persoonsgegevens. Hieronder vallen onder andere het verzamelen, het organiseren, het ordenen, het opslaan, het aanpassen of veranderen, het uitlezen, het opvragen, het gebruiken, het openbaar maken door doorgeven, verspreiden of een andere vorm van verstrekken, het vergelijken of verbinden, het beperken, het verwijderen of het vernietigen van die persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

Duidt de natuurlijke persoon of rechtspersoon, instantie, instelling of ander orgaan aan die of dat alleen of in samenwerking met anderen besluiten neemt over de doelen en middelen van en voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien de doelen en middelen van en voor deze verwerking reeds in de wetgeving van de Europese Unie of van haar lidstaten is bepaald, hebben de verantwoordelijke of de precieze criteria van zijn benoeming zich te houden aan de wetgeving van de EU of van haar lidstaten.

Ontvanger

Duidt een natuurlijke persoon of rechtspersoon, instantie, instelling of ander orgaan aan, waar persoonsgegevens aan afgedragen worden, onafhankelijk of dit een derde is of niet. Instanties die in het kader van een in gang gezet onderzoek volgens de wetgeving van de EU van haar lidstaten mogelijk persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger. De desbetreffende instanties verwerken deze gegevens conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming voor de doeleinden van verwerking.

Derde

Dit is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, instantie, instelling of ander orgaan, die noch de persoon in kwestie is, noch de verantwoordelijke, de verwerker van de opdracht of een persoon die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of van de verwerker van de opdracht bevoegd is om de persoonsgegevens te verwerken.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Domein: Bezoeken van de website en het opstellen van Logfiles

Persoonsgegevens: IP-adres, cookie-profiel

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking

Bij een bezoek aan de Wolf of Wilderness-website verzamelt zooplus bezoekgegevens van u en slaat deze op in een protocol- of logbestand. Onder deze bezoekgegevens valt onder andere het IP-adres. Daarnaast slaan wij in het logbestand ook de naam van de webpagina op die u heeft bezocht, het geopende bestand, de datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid overgedragen data, de melding van de succesvolle overdracht, het browsertype en de versie daarvan, het besturingssysteem, de zogenaamde referrer-URL (de pagina die u naar deze website heeft doorverwezen) en de internetprovider. Deze gegevens zijn echter niet teurg te leiden naar u persoonlijk.

Daarnaast worden bij een bezoek aan onze website zogenaamde cookies aan uw gebruiksapparaat (laptop, tablet, smartphone of computer) afgegeven. Details over de cookies die op deze website worden gebruikt, het specifieke doel daarvan en instructies voor het verwijderen van deze cookies kunt u vinden in de Mogelijkheden tot bezwaar aantekenen tegen gegevensverwerking.

De gegevens in het logbestand, inclusief IP-adres, verzamelen wij om te garanderen dat de verbinding tussen de website en u soepel verloopt en ervoor te zorgen dat u gemakkelijk van onze website gebruik kunt maken. Bovendien kan met het logbestand de veiligheid en stabiliteit van het systeem worden geëvalueerd en kunnen er administratieve doelen mee worden vervuld. Dankzij cookies kunnen wij daarnaast het gebruik van onze website en assortiment aangenamer vormgeven voor onze bezoekers. Met cookies kan namelijk bijvoorbeeld bepaald worden of u een bepaalde pagina al dan niet eerder heeft bezocht. Dankzij cookies kunnen wij bovendien informatie over het gedrag van gebruikers op onze website verzamelen of over de zoekopdrachten waardoor u op onze pagina belandt. Met die informatie kunnen wij op zijn beurt ons aanbod beter afstemmen op de interessen van de gebruikers bij toekomstige bezoeken.

Interesse in de gegevensverwerking

Het enige doel van de logbestanden, inclusief IP-adres, is het optimaliseren van de technische en uiterlijke dimensie van de website en de beveiliging van onze systemen (bijvoorbeeld tegen een aanval op onze ICT-systemen). De gegevens uit de logbestanden, inclusief het IP-adres, kunnen wij niet herleiden naar een bepaalde persoon bij een bezoek aan onze website. Dit kan alleen als u tegelijkertijd met uw klantenaccount bent aangemeld. In dat geval kunnen wij het IP-adres direct aan u koppelen. Dankzij de cookies komen we bijvoorbeeld te weten of en hoe vaak u onze websites eerder heeft bezocht, of u zich al bij ons geregistreerd heeft en wanneer u bij deze registratie bent teruggekomen. Details en instructie voor het verwijderen van cookies kunt u vinden in het document Mogelijkheden tot bezwaar aantekenen tegen gegevensverwerking.

Ontvanger en verwerker van deze gegevens

Onze website en shop worden zowel in ons eigen datacenter als bij een externe provider gehost.

 

Provider

Doel van gegevensverwerking

Details over de provider & privacyverklaringen

Amazon Webservices

Inc., 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, USA

Hosting en backup

De gegevens worden uitsluitend in de Amazon-Web-Services-datacenters in Europa verwerkt.

https://aws.amazon.com/de/data-protection/
https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/?nc1=h_ls
https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/?nc1=h_ls
Privacy Shield

Duur van de opslag van gegevens

De logbestanden, inclusief de IP-adressen daarin, worden twee (2) maanden nadat ze zijn aangemaakt automatisch verwijderd. Daarvóór wordt het IP-adres echter geanonimiseerd en uitsluitend voor administratieve (technische) doeleinden opgeslagen.

Wettelijke basis: Artikel 6, lid 1 f) van de AVG.

Verstrekken verplicht of vereist

Het verstrekken van de eerdergenoemde persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht. Zonder het IP-adres en cookies kan het correcte functioneren van onze website niet in alle gevallen gegarandeerd worden of zijn afzonderlijke diensten en services niet of slechts beperkt beschikbaar.

 

Domein: Bezoeken van de website, webanalyse

Persoonsgegevens: IP-adressen, cookies

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking

Op onze website zetten wij zogenaamde tracking- en webanalyse-tools in. Dit houdt in dat er bezoekersgegevens van onze website worden verzameld en dat het gedrag van onze bezoekers wordt geëvalueerd om ons aanbod en onze website te kunnen optimaliseren.

Met behulp van deze tools kunnen we onderzoeken hoe en waarvandaan bezoekers op onze website terechtkomen, welke onderdelen van de website bijzonder vaak bezocht worden en hoe lang en hoe vaak welke individuele pagina’s en categorieën worden bekeken. Daarnaast kunnen wij vaststellen welke zoektermen en websites de bezoeker heeft ingevoerd en evalueren hoe veel bezoekers onze pagina’s in totaal hebben en welke informatie of aanbiedingen het populairst zijn. De inzichten uit deze analyse spelen een enorm belangrijke rol bij het optimaliseren van ons aanbod, zodat wij ons nóg gebruiksvriendelijker op het web kunnen presenteren.

Interesse in de gegevensverwerking

Door de gebruikersprofielen statistisch te evalueren kunnen er uitspraken worden gedaan over het functioneren en het succes van onze webpagina’s, bijvoorbeeld hoe vaak informatiepagina’s over bepaalde productgroepen worden geraadpleegd of hoeveel bezoekers bepaalde aanbiedingen hebben aangeklikt. Dankzij de tracking-tools kunnen we ons assortiment beter op onze klanten, bezoekers en geïnteresseerden afstellen. Individuele details over de providers, de werkwijze en instructies voor het verwijderen van de cookies die hiervoor worden gebruikt en voor het voorkomen van tracking kunt u vinden in de Mogelijkheden tot bezwaar aantekenen tegen gegevensverwerking.

Ontvangers en verwerkers van deze gegevens

De volgende providers van tracking- en webanalyse-tools verwerken in opdracht van ons de bezoekersgegevens om gebruikersanalyses door te voeren en statistieken voor te bereiden. Hiervoor hebben we de nodige samenwerkingovereenkomsten met de providers gesloten. Meer details over de technische werkwijze van de tool en de nodige instructies voor het voorkomen van gegevensoverdracht (tracking) vindt u via de Mogelijkheden tot bezwaar aantekenen tegen gegevensverwerking.

 

Provider

Tool

Details over de provider & privacyverklaringen

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google Analytics

http://www.google.com/policies/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
Privacy Shield

Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland

Omniture (Adobe Analytics)

https://www.adobe.com/nl/privacy.html
Privacy Shield

Duur van de opslag van gegevens: Details over de cookies en over de technologieën die voor de tracking worden gebruikt, de opslag van gegevens en instructies voor het desgewenst verwijderen van deze gegevens, vindt u in de Mogelijkheden tot bezwaar aantekenen tegen gegevensverwerking.

Wettelijke basis: Artikel 6, lid 1 f) van de AVG.

Verstrekken verplicht of vereist: Het verstrekken van de eerdergenoemde persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht.

Profiling
Dankzij de tracking-tools kan het gedrag van websitebezoekers geëvalueerd en kunnen hun interessen geanalyseerd worden. Hiervoor maken wij een pseudoniem gebruikersprofiel aan. Als u zich tegelijkertijd aanmeldt bij uw klantaccount, kunnen wij dit met de profielinformatie naar uw persoon herleiden.

 

Domein: Bezoeken van de website, marketing

Persoonsgegevens : IP-adressen, cookies, bestel-ID

Beschrijving en doel van gegevensverwerking
Op onze website worden ook zogenaamde marketing-trackingtools gebruikt. Met deze tools kunnen we de reclames en andere marketing die u op onze website te zien krijgt (automatisch) afstemmen op de voorkeuren van individuele bezoekers. De marketing-tracking werkt met marketing-ID’s, waarbij de aanbieders van reclamenetwerken op basis van cookies gebruikersprofielen opstellen. Zodra u onze website bezoekt, wordt dat profiel met cookies ingeladen en kunnen zo de getoonde reclames gepersonaliseerd worden. Trackingpixels die in verschillende pagina’s van de reclameaanbieder worden verwerkt, worden bij het eerste bezoek van een nieuwe gebruiker op het apparaat van de gebruiker opgeslagen. Hiermee kan een gebruiker met remarketing-aanbiedingen ‘gevolgd’ worden op internet en kunnen hem of haar aanbiedingen worden getoond die deze gebruiker (waarschijnlijk) interessant zal vinden. Tracking gebeurt vaak met zogenaamde Browser Fingerprints, waarbij gebruikers of groepen gebruikers kunnen worden herkend aan de hand van beeldschermresolutie, kleurdiepte, tijdzone en geïnstalleerde plug-ins.

Interesse in de gegevensverwerking
De marketing-trackingtools zijn buitengewoon behulpzaam voor het gerichter afstemmen van ons assortiment en onze aanbiedingen op onze klanten, bezoekers en andere geïnteresseerden. Met de marketing-trackingtools en de marketingcampagnes die daaruit voortkomen is het voor ons of derden tegelijkertijd mogelijk om geld te verdienen met de reclames. Daarnaast biedt het gebruikersgedrag ons de kans om te evalueren welke onderdelen van onze website het interessantst zijn voor onze gebruikers om gerichte marketing voor in te zetten. De reclames kunnen daardoor worden ingepast in de thematische opmaak van een website en in het daarmee samenhangende zoekgedrag van de bezoekers. Zo kunnen deze tools onderzoeken waar de bezoekers vandaan komen, welke onderdelen van de website worden opgezocht en hoe vaak en hoe lang welke specifieke pagina’s en categorieën worden bekeken. Een van de maatregelen die vaak wordt genomen is bijvoorbeeld ‘retargeting’ of ‘remarketing’, waarbij een gebruiker op een ander tijdstip en op een andere online locatie opnieuw kan worden aangesproken, bijvoorbeeld door het weergeven van producten die deze gebruiker eerder op een andere pagina heeft bekeken of die die gebruiker wel eens interessant zou kunnen vinden. Meer details over de aanbieders van deze tools kunt u vinden onder Mogelijkheden tot bezwaar aantekenen tegen gegevensverwerking.

Ontvangers van de gegevens
De volgende aanbieders van webanalysetools verwerken in opdracht van ons de toegangsdata om het gebruikersgedrag te evalueren en voor individuele marketing. Hiervoor hebben wij met deze aanbieders de nodige overeenkomsten gesloten. Meer details over het technische functioneren van deze tools en informatie over hoe u de overdracht van gegevens (tracking) kunt verhinderen, kunt u vinden onder Mogelijkheden tot bezwaar aantekenen tegen gegevensverwerking.

 

Duur van de opslag van gegevens

Provider

Tool

Details over de provider & privacyverklaringen

Google Inc. (Google)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

DoubleClick

http://www.google.com/settings/ads

http://www.google.com/privacy/ads/

http://www.google.com/policies/

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Privacy Shield

Duur van de opslag van gegevens : Details over de cookies die voor deze trackingtools worden gebruikt, hoe lang ze actief blijven en informatie over hoe u deze cookies kunt verwijderen, vindt u in de Mogelijkheden tot bezwaar aantekenen tegen gegevensverwerking.

Wettelijke basis : Artikel 6, lid 1 f) van de AVG

Verstrekken verplicht of vereist : Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht.

Profiling : Met de marketing-trackingtools kan het gedrag van websitebezoekers worden geëvalueerd en hun interessen worden geanalyseerd. Hiervoor stellen wij of de genoemde marketingpartner een pseudoniem gebruikersprofiel op.

 

Domein: Webshop, bestelling

Persoonsgegevens: E-mailadres, aanspreekvorm, voor- en achternaam, leveradres, factuuradres, betaalgegevens (geen creditcard-gegevens!), inloggegevens bij geregistreerde klanten, IP-adres, cookies.

Beschrijving en doel van gegevensverwerking
Wij verwerken de gegevens om uw klantaccount op te stellen, zowel bij een eerste aankoop als wanneer u al klant bent. Met behulp van de door u opgegeven data kunnen wij uw bestelling opnemen, het productaanbod naar uw voorkeuren en voorliefden aanpassen en passende aanbevelingen doen. De gegevens worden dan verwerkt om bewerkt te worden en om uw bestelling af te ronden en aan u te verzenden. Indien u een klantaccount heeft, hebben wij uw inloggegevens nodig om te verifiëren dat die daadwerkelijk van u is.

Dankzij de analyse- en advertentie-tracking-tools die voor de bestelling of het keuzeproces (zoeken in de shop) ingezet zijn, kunnen wij ons aanbod nóg beter op u afstemmen en u passende productvoorstellen doen.

Ontvangers en verwerkers van deze gegevens
Wij geven uw gegevens uitsluitend op basis van overeenkomsten over het verwerken van de gegevens door aan ontvangers en alleen voor zover het voor het volbrengen van de diensten nodig is zoals overeengekomen (bijvoorbeeld bij logistiekbedrijven). Bij betaling op rekening voeren wij een kredietwaardigheidscontrole door, voordat wij uw aankoop aannemen. Hiervoor moeten wij de genoemde gegevens doorgeven aan relevante dienstverleners, om informatie over uw betaalgedrag tot nu toe en informatie over uw kredietwaardigheid te krijgen op basis van wiskundig-statistische scoringmethodes. Dit verwerken verloopt uitsluitend na uw uitdrukkelijke toestemming (conform artikel 6 lid 1 a) van de AVG).

Uw betaalgegevens worden al naar gelang de betaalmethode die u heeft gekozen doorgegeven aan de verantwoordelijke betaaldienst. Deze betaaldienst draagt de verantwoordelijkheid voor uw betaalgegevens. Specifieke informatie over de verantwoordelijke instantie van de betaaldienst, de contactgegevens van de toezichthouder voor gegevensbescherming van de betaaldienst en die categorieën van persoonsgegevens die door de betaaldienst worden verwerkt, kunt u vinden bij onze betaalgegevens.


Provider

Doel van gegevensverwerking

Details over de provider & privacyverklaringen

informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (für Deutschland)

Controle voor kreditwaardigheid

https://finance.arvato.com/de/about/datenschutz.html

CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35 in 1150 Wien (für Österreich)

Controle voor kreditwaardigheid

https://www.adobe.com/nl/privacy.html
Privacy Shield

Bezorgingsdienst Verzenden en bezorgen van de producten Details vindt u inder Levertijd & verzendkosten
Betaaldienst Afrekenen bij betaalmethode creditcard Details vindt u per betaaldienst in onze Algemene Voorwaarden

Duur van de opslag van gegevens
Rekeningen en orderbevestigingen verwerken en/of verwijderen wij conform de geldende belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen, voor zover u niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens. Daarnaast bewaren wij uw gegeven tot aan de wettelijke verjaringstermijnen voor verzoeken tot herroeping (in principe twee (2) jaar tot na de aankoop). Indien u een klantaccount heeft, bewaren wij uw gegevens zo lang uw klantaccount bij ons bestaat. Dit account kan te allen tijde verwijderd worden en gebeurt door een van de aangegeven contactmogelijkheden in te lichten.

Wettelijke basis: Artikel 6, lid 1 a), b) en f) van de AVG.

Verstrekken verplicht of vereist
Het verstrekken van de bovengenoemde gegevens is contractueel verplicht. Bij gebrek aan deze gegevens is een bestelling niet mogelijk.

 

Domein: Klantaccount

Persoonsgegevens: E-mailadres, klantnummer, voor- en achternaam, leveradres, factuuradres, inloggegevens, bestelgeschiedenis.

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw gegevens om een klantaccount voor u op te stellen. Vanuit dit account kunt u uw bestellingen en verschillende services en diensten van zooplus beheren. Hier hoort ook de mogelijkheid bij om bezorg-, betalings- en nieuwbriefvoorkeuren vast te leggen, uw bestelgeschiedenis in te zien en u heeft toegang tot uw bonuspuntenaccount. De inloggegevens zijn nodig om te verifiëren dat uw klantaccount echt van u is.

Duur van de opslag van gegevens: Wij bewaren uw gegevens zolang uw klantaccount bestaat of tot u ons vraagt om deze te wissen. Daarnaast zijn de bewaartermijnen uit het domein ‘Webshop’ van kracht. U kunt uw toestemming om uw gegevens te mogen verwerken te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot aan de herroeping blijft onaangeroerd.

Wettelijke basis: Artikel 6, lid 1 a) van de AVG.

Verstrekken verplicht of vereist: Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is niet verplicht. Zonder de verwerking van die gegevens kan het klantaccount echter niet gebruikt worden.

 

Domein: Contact, klantenservice

Persoonsgegevens: E-mailadres, voor- en achternaam, datum, tijd, opmerking (verzoek/wens)

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken op onze website manieren om in contact te blijven met onze klanten en geïnteresseerden en om hun verzoeken en vragen te beantwoorden. De verzoeken en informatie die ons op die manier teruggestuurd wordt, verwerken wij om uw verzoek of vraag af te handelen en om contact met u op te kunnen nemen. Tegelijkertijd worden de gegevens bij uw profiel gevoegd, in het geval dat u zich als klant met dezelfde gegevens registreert.

Duur van de opslag van gegevens: Wij gebruiken uw gegevens totdat het desbetreffende gesprek met u beëindigd is. Het gesprek wordt als beëindigd beschouwd, wanneer uit de omstandigheden op te maken is dat de desbetreffende zaak definitief is opgelost. Daarnaast bewaren wij de communicatie voor zo lang de overeenkomst tussen u en ons geldig is of voor zo lang uw klantaccount bestaat, maar op zijn langst tot wij worden verzocht om de gegevens te verwijderen. U kunt de toestemming om uw gegevens te mogen verwerken te allen tijde intrekken, zonder dat de rechtmatigheid van de informatie die op basis van de toestemming tot aan de herroeping is verwerkt aangeroerd wordt.

Wettelijke basis: Artikel 6, lid 1 a) AVG.

Verstrekken verplicht of vereist: Het verstrekken van de bovendgenoemde persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht. Zonder de verwerking van die gegevens kan het verzoek of de vraag echter niet afgehandeld worden.

 

4. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van deze gegevens?

U heeft het recht om te allen tijde van zooplus informatie te verlangen over of wij persoonsgegevens van u verwerken en het recht op specifieke informatie over deze persoonsgegevens. Uw recht op correctie, wissen en beperken van de gegevensverwerking, net als het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens en de toestemming om uw gegevens te verwerken te allen tijde te herroepen of de overdracht van gegevens te eisen. Voor alle informatiewensen, -aanvragen, herroepingen of bezwaren tegen gegevensverwerking kunt u zich per e-mail aan de onderstaande contactgegevens richten. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken bij een toezichthouder in het geval dat er tegen privacywetgeving wordt verstoten.